Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Векслер Борис Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22599262
4. Місцезнаходження
м. Київ , Днiпровський р-н, 02154, м. Київ, вул. Русанiвський бульвар, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 788-02-04 788-02-25
6. Електронна поштова адреса
office@people.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 76   21.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://people.net.ua в мережі Інтернет 21.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Послугами рейтингового агентства товариство не користувалося у зв'язку з тим, що у його статутному фондi вiдсутня державна частка; емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013), тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Облiгацiї, iншi цiннi папери, сертифiкати ФОН, iпотечнi цiнниi папери емiтент не випускав. Зобов'язання у емiтента по випуску облiгацiй, по фiнансовим iнвестицiям в корпоративнi права вiдсутнi. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства за 2016 рiк вiдбудуться 25 квiтня 2017 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №570443
3. Дата проведення державної реєстрації
24.12.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1811713127.4
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
234
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26008050202604
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26007050203381

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Цифровий стiльниковий радiозв'язок CDMA-800 (4 областi) 8609 28.10.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснюєдержавне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї 31.12.2020
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.
 
Радiорелейний зв'язок (3 областi та Київ) 8626 16.11.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 15.11.2021
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.
 
Радiорелейний зв'язок (3 областi та Київ) 8861 10.02.2017 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї 09.02.2022
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
 
Радiорелейний зв'язок (3 областi) 8621 16.11.2016 Нацiональна комiсiя, що здiйснюєдержавне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї 18.01.2022
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.
 
Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'зкуз правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомукацiйних мереж серiя ДЛ № 000019 21.10.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснюєдержавне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї 31.12.2020
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.
 
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з ємнiстю мережi понад 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомукацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на територiї м. Києва серiя АЕ №286216 26.02.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 14.07.2018
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
д/н
2) організаційно-правова форма
230
3) код за ЄДРПОУ
д/н
4) місцезнаходження
д/н
5) опис
Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств, холдингових компанiй, концернiв, консорцiумiв, асоцiацiй тощо за галузевими, територiальними чи iншими принципами не належить.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
01.01.2016 01.01.2016 д/н ,
Опис Посади корпоративного секретаря на пiдприємствi не iснує.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Рейтингування не проводилось та Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що у статутному фондi товариства державної частки немає. уповноважене рейтингове агентство 31.12.2016 д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Корпоративний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрицький Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища юрист-правозахисник, Iнститут права Мiжнародної академiї управлiння персоналом , спецiальнiсть комерцiйне та трудове право
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора з юридичних та корпоративних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2007 не визначений
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади: ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора з юридичних та корпоративних питань Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляхович Станiслав Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ, спецiальнiсть правознавство, юрист
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представник "ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ С.А."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2014 на 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 12. Попереднi посади: директор ТОВ "Хiмпром". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янчiцький Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища хiмiк-технолог, Днiпропетровський металургiйний iнституту, спецiальнiсть хiмiчнi технологiї твердого палива
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Мостбуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2014 на 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 30. Попереднi посади: директор ТОВ "Мостбуд". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сердюк Наталiя Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
середня-спецiальна, бухгалтер-фiнансист, Днiпропетровський фiнансово-економiчний коледж, спецiальнiсть фiнанси
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Фортон ЛТД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2014 на 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 17. Попереднi посади: старший бухгалтер ТОВ "Приднiпровський Бiзнес Центр", директор ТОВ "Фортон ЛТД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Махiнько Зоя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Харкiвський соцiально-економiчний iнститут; спецiальнiсть економiка пiдприємства, економiст пiдприємств
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СI-ЕС-ТI Iнвест", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.02.2013 не визначений
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiн у персональному складi посадової особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: ПрАТ "СI-ЕС-ТI Iнвест", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорний Микола Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
освiта вища юрист-правознавець, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть правознавство
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
юрист ТОВ "Компанiя "Технологiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2014 на 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади: юрист ТОВ "Компанiя "Технологiя". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Векслер Борис Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, спецiальнiсть «Фiнанси», квалiфiкацiя «Економiст»
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фiнансовий директор ПрАТ "Телесистеми України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2016 на 1 рiк
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiни у персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н засiдання членiв Наглядової ради ПрАТ "Телесистеми України" вiд 17.10.2016 року. Змiни обумовленi закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 17. Попереднi посади: фiнансовий директор ПрАТ "Телесистеми України". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульман Вадим Маратович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 31.12.2016 д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, Криворiзький гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть гiрнича справа
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Компанiя "Сейба Лiмiтед", представник компанiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2014 на 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору, затвердженого загальними зборами акцiонерiв. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: представник Компанiї "Сейба Лiмiтед". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Корпоративний директор Скрицький Олександр Миколайович д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ляхович Станiслав Олексiйович д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Янчiцький Володимир Володимирович д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Сердюк Наталiя Степанiвна д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Чорний Микола Валерiйович д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Векслер Борис Михайлович д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Шульман Вадим Маратович д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ С.А." 00560665 05235 Панама Панама Обаррiо 53-я Стрiт, 16-ий поверх, Свiсс Тауер 903835 13.7991 13.7991 903835 0 0 0
ТОВ "ЕЛIДОР" 34914714 49038 Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Краснозаводська, 24-К 1636536 24.9855 24.9855 1636536 0 0 0
"ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 00560698 05235 Панама Панама Обаррiо 53-я Стрiт, 16-ий поверх, Свiсс Тауер 1184618 18.0859 18.0859 1184618 0 0 0
ТОВ "ФОРТОН ЛТД" 34561814 49017 Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Кам'янська, буд. 36 1636535 24.9855 24.9855 1636535 0 0 0
"БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ КОРП." 00560674 05235 Панама Панама Обаррiо 53-я Стрiт, 16-ий поверх, Свiсс Тауер 1184618 18.0859 18.0859 1184618 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзичнi особи 10% i бiльше акцiй емiтента не володiють д/н д/н 31.12.2016 д/н 0 0 0 0 0 0 0
Усього 6546142 99.9419 99.9419 6546142 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 99.94
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. 7. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. 10. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 11. Внесення змiн до статуту Товариства та надання повноважень щодо їх реєстрацiї. 12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства, iншi пропозицiї щодо питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рiшення по всiм питанням порядку денного: 1. Обрали лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб: Скрицького Олександра Миколайовича та Моторiна Владислава Олександровича. 2. Затвердили регламент проведення загальних зборiв та вiдвели на розгляд кожного питання не бiльше 20 хвилин. 3. Обрали Ляховича Станiслава Олексiйовича Головою Зборiв Акцiонерiв. 4. Обрали Моторiна Владислава Олександровича секретарем Зборiв. 5. Звiт Дирекцiї про роботу Товариства в 2015 роцi прийняли до вiдома. Звiт Дирекцiї Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердили. 6. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2015 роцi визнали задовiльною. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк затвердили. 7. Роботу Наглядової ради в 2015 роцi визнали задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердили. 8. Затвердили рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчнi звiт та баланс) Товариства за 2015 рiк. Надали Генеральному директору Товариства повноваження щодо його подання до НКЦПРФ. Прийняли до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2015 роцi Товариства має збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 101582,0 тис. грн. 9. Розподiл прибутку за 2015 рiк не затверджували, у зв’язку з його вiдсутнiстю. 10. Прийняли до вiдома план роботи на 2016 рiк та рекомендували Дирекцiї Товариства розробити та подати для затвердження розгорнутий план роботи Товариства у 2016 роцi з зазначенням необхiдних витрат та запланованих надходжень. 11. Затвердили статут Товариства у новiй редакцiї. Надали повноваження Головi зборiв Ляховичу Станiславу Олексiйовичу пiдписати нову редакцiю статуту Товариства; Генеральному директору Товариства Векслеру Борису Михайловичу здiйснити необхiднi дiї щодо реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 12. Не приймали рiшення по питанню порядку денного «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi». Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися 25 квiтня 2016 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.10.2010 878/1/10 ДКЦПФР UA 4000094338 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 276.6 6549939 1811713127.4 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась Спосiб розмiщення: закритий
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.2016 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 0 д/н 0 31.12.2016
Опис Товариство процентнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась Спосiб розмiщення: не розмiщувались Дострокове погашення: не передбачається
 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.2016 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 31.12.2016
Опис Емiтент дисконтнi облiгацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається
 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.2016 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 д/н 31.12.2016
Опис Товариство цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.
 

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
31.12.2016 Акція привілейована бездокументарна іменна 0 0 Товариство iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не випускало.
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.
 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31.12.2016 д/н Опціон на купівлю без поставки базового активу Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) д/н д/н д/н д/н 0 0 Товариство похiднi цiннi папери не випускало. Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. Дострокове погашення: не передбачається.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента Вид дії: викуп/продаж Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31.12.2016 викуп 0 276.6 01.01.2016 д/н д/н 0
Опис Викупу (продажу ранiше викуплених Товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 394765 292047 0 0 394765 292047
будівлі та споруди 43719 37644 0 0 43719 37644
машини та обладнання 350714 253405 0 0 350714 253405
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 332 998 0 0 332 998
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 394765 292047 0 0 394765 292047
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв: 826278 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 64,66%. Ступiнь використання основних засобiв: 86,17%. Сума нарахованого зносу: 534231 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються 131919 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн вартостi основних засобiв в 2016 роцi не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 922980 977542
Статутний капітал (тис. грн.) 1811713 1811713
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -888733 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -888733 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -834171 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -834171 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1275 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 60891 X X
Усього зобов'язань X 62166 X X
Опис: Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1 Гл.4 Розд.III Рiшення К №2826 вiд 03.12.13р. д/н 0 0 д/н 0 0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1 Гл.4 Розд.III Рiшення К №2826 вiд 03.12.13р. 0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
17.10.2016 17.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiжальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30437318
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03187, Україна, м. Київ, пр-т Академiка Глушкова, 1, пав. 77
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2126 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2015 1 0
3 2016 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Iншої iнформацiї немає.

Наглядова рада не проводила самооцiнку роботи.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 81

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались.
Інші (запишіть) Iншої iнформацiї немає.

Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагорода виплачується лише Головi Наглядової ради згiдно договору, затвердженому Загальними зборами акцiонерiв.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Генерального директора, Положення про корпоративного директора.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 09.07.2007 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не оприлюднював.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння емiтент дотримується.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 61.20
Середня кількість працівників 234
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Русанiвський бульвар, 7, м. Київ, Днiпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5306 14866 0
первісна вартість 1001 36513 23751 0
накопичена амортизація 1002 31207 8885 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 94354 116367 0
Основні засоби: 1010 394765 292047 0
первісна вартість 1011 939779 826278 0
знос 1012 545014 534231 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 494425 423280 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7426 6739 0
Виробничі запаси 1101 2611 2279 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 4815 4460 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 57583 56793 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1770 60 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49504 49911 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 438528 442987 0
Готівка 1166 4 2 0
Рахунки в банках 1167 31175 35864 0
Витрати майбутніх періодів 1170 30 22 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 10953 5354 0
Усього за розділом II 1195 565794 561866 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1060219 985146 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1811713 1811713 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 30377 30377 0
Додатковий капітал 1410 128983 128983 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -993531 -1048093 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 977542 922980 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5600 5600 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 5600 5600 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 43788 31445 0
за розрахунками з бюджетом 1620 629 1275 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 180 0
за розрахунками з оплати праці 1630 992 721 0
за одержаними авансами 1635 24104 20799 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7564 2146 0
Усього за розділом IІІ 1695 77077 56566 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1060219 985146 0

Примітки Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку Товариства вiдображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", за № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р. з урахуванням наступних змiн i доповнень.
Керівник Векслер Борис Михайлович
Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 77637 99471
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 127047 ) ( 180608 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 49410 ) ( 81137 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 30343 62967
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 23323 ) ( 39926 )
Витрати на збут 2150 ( 4156 ) ( 7604 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12936 ) ( 42227 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 59482 ) ( 107927 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2649 5053
Інші доходи 2240 2438 1362
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 10 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 167 ) ( 60 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 54562 ) ( 101582 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 54562 ) ( 101582 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -54562 -101582

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 11868 16983
Витрати на оплату праці 2505 22155 25649
Відрахування на соціальні заходи 2510 4408 8299
Амортизація 2515 68935 96051
Інші операційні витрати 2520 60263 123453
Разом 2550 167629 270435

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 6549939 6549939
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 659939 6549939
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -8.33 -15.51
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -8.33 -15.51
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Визначення балансового прибутку вiдбувається згiдно з чиним законодавством України.
Керівник Векслер Борис Михайлович
Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

51810

63921
Повернення податків і зборів 3005 0 1
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 55 0
Надходження від повернення авансів 3020 148 4907
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 45366 75701
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 51763 )

( 91504 )
Праці 3105 ( 18227 ) ( 20742 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4229 ) ( 9533 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20826 ) ( 44615 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 4 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 7407 ) ( 7249 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 13419 ) ( 37362 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1610 ) ( 3282 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 9010 ) ( 25440 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8286 -50586
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2649 5053
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 8 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2649 5045
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 3099
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 3909
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -810
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5637 -46351
Залишок коштів на початок року 3405 438528 453379
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 10096 31500
Залишок коштів на кінець року 3415 442987 438528

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв".
Керівник Векслер Борис Михайлович
Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1811713 30377 128983 0 -993531 0 0 977542
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1811713 30377 128983 0 -993531 0 0 977542
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -54562 0 0 -54562
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -54562 0 0 -54562
Залишок на кінець року 4300 1811713 30377 128983 0 -1048093 0 0 922980

Примітки Змiни розмiру статутного фонду, кiлькостi акцiй, їх вартостi в звiтному роцi не було.
Керівник Векслер Борис Михайлович
Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна